• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان فهرست مطالب فصل اول :آشنایی با اداره آب و فاضلاب استان گلستان ۱-۱ مقدمه ۱ ۱-۲ موقعیت جغرافیایی استان ۴ ۱-۳ سیمای منابع ۶ ۱-۴ نمودار سازمانی ۷ ۱-۵ تاریخچه و موضوع شرکت ۸ ۱-۶ سرمایه شرکت ۹ ۱-۷ ارکان و استراتژی شرکت ۱۰ ۱-۸ اهداف و عمده فعالیت های اداره کل ۱۱ ۱-۹ مأموریت و وظایف شرکت ۱۳ ۱-۱۰ اهم وظایف و مأموریت ها ۱۴ ۱-۱۱ اهداف دور نمای ترسیم شده ...