• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد گردشگری

دانلود پرسشنامه استاندارد گردشگری (شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد گردشگری توسط فرهنگ پاشایی در سال 1394 طراحی شده است . پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ...