• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل مدیریت پیشگیری نمایه توده بدنی نامطلوب

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل مدیریت پیشگیری نمایه توده بدنی نامطلوب Standard questionnaire پرسشنامه عوامل مدیریت پیشگیری نمایه توده بدنی نامطلوب، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۵ گویه و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من معتقدم که برنامه های آموزشی مناسبی برای چگونگی حفظ سلامت ...