• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی 14 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی ۱۴ سوالی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی دارای ۱۴ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (نظام استخدام و گزینش سازمان، ما را قادر می­ سازد تا کارکنان بهتری را جذب نماییم) مدیریت منابع انسانی را می­ سنجد. مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی عبارت ...

پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی Standard questionnaire پرسشنامه بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۸ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر شما دوره‌های آموزشی برگزار شده در این سازمان تا چه اندازه توانسته ...