• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010

دانلود پرسشنامه استاندارد پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010 Standard questionnaire پرسشنامه پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد توسط رابین و پاریش در سال ۲۰۱۰ است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (مایل هستم که از اینترنت برای جستجوی بهترین شواهد تحقیقی جهت هدایت ...

پرسشنامه استاندارد درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد مور و بنباست 1991

دانلود پرسشنامه استاندارد درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد مور و بنباست 1991 Standard questionnaire پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد توسط مور و بنباست در سال ۱۹۹۱ است. این مقیاس دارای ۲۵ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (کاربردEBP تاثیری در روند وظایف حرفه ای من ...