• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی 15 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ۱۵ سوالی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی دارای ۱۵ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (این تعاونی قادر به حفظ مشتریان اصلی خود و تکرار خرید آنان است) عملکرد سازمانی را می­ سنجد. عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آنچه را سازمان تولید ...

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون 1995

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون 1995 Standard questionnaire پرسشنامه عمکرد سازمانی، توسط کاپلان و نورتون (۱۹۹۵) طراحی و تدوین شده است. این مقیاس دارای ۱۷ گویه و چهار مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (مشارکت کلیه ی اعضای گروه‌ها در اجرای امور مربوط به سازمان) عمکرد سازمانی ...