• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد سازمانی Standard questionnaire پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی، با الگو گیری از پرسشنامه کاپلان و نورتون (۱۹۹۵) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه و دارای ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ای (اکاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (افزایش بودجه پژوهشی سازمان (وابسته به عملکرد پژوهشی سال قبل کارکنان)) عملکرد سازمانی ...

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی 15 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ۱۵ سوالی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی دارای ۱۵ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (این تعاونی قادر به حفظ مشتریان اصلی خود و تکرار خرید آنان است) عملکرد سازمانی را می­ سنجد. عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آنچه را سازمان تولید ...