• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی Standard questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال ۱۳۷۵ تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ...

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت اشمیت 1988

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت اشمیت ۱۹۸۸ پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت توسط اشمیت (۱۹۸۸) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۴ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنان چون مهره ای تا زمان فرسایش مورد استفاده قرار میگیرند) به سنجش سبک مدیریت می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سبک مدیریت روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که ...