• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه رضایت شغلی در بانک

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی در بانک Standard questionnaire Bank (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه براساس پرسشنامه سنجش رضایت شغلی میرکمالی(میرکمالی و نارنجی، ۱۳۸۷ ) ساخته وکامل شد،که هفت بعد را اندازه می گیرد روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست ...