• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد پذیرش آموزش الکترونیکی

دانلود پرسشنامه استاندارد پذیرش آموزش الکترونیکی Standard questionnaire پرسشنامه پذیرش آموزش الکترونیکی پرسشنامه ای محقق ساخته است که به منظور تعیین میزان سودمندی، سهولت استفاده و موانع درک شده در آموزش الکترونیکی به کار برده می شود این مقیاس دارای ۱۱ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: ...

پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک

دانلود پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک Standard questionnaire پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس دو درجه ­ای (خیر تا بلی) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۲ است. با سؤالاتی مانند: (آیا نیروی انسانی کافی جهت مدیریت و اجرای ...