• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس از دیدگاه دانشجویان پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۷ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (اصلا تا زیاد ) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (آیا تسلط استاد بر مطالب درسی بر غیبت دانشجویان مؤثر است) ...

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به حضور در کلاس

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به حضور در کلاس پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به حضور درکلاس، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۴ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (انجام حضور و غیاب در کلیه جلسات دروس موجب کاهش غیبت دانشجویان می شود ) به سنجش نگرش نسبت به حضور درکلاس پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به حضور در ...