• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی Standard questionnaire پرسشنامه بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۸ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر شما دوره‌های آموزشی برگزار شده در این سازمان تا چه اندازه توانسته ...

پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی، توسط اسلامی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (به مهارت و تخصص کارکنان چقدر ارج نهاده می شود؟) به سنجش منابع سازمانی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه منابع سازمانی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که ...