• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی، توسط اسلامی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (به مهارت و تخصص کارکنان چقدر ارج نهاده می شود؟) به سنجش منابع سازمانی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه منابع سازمانی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که ...

پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی Standard questionnaire پرسشنامه بررسی موانع توانمندسازی منابع انسانی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۸ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر شما دوره‌های آموزشی برگزار شده در این سازمان تا چه اندازه توانسته ...