• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی Standard questionnaire پرسشنامه مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۷۱ گویه و دارای ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (اصلا تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (توانایی انجام دادن کار گروهی در محیطی با تنوع قومی را دارم.) مهارت های مدیریت تنوع ...

پرسشنامه استاندارد نگرش مدیران نسبت به تنوع فرهنگی

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش مدیران نسبت به تنوع فرهنگی Standard questionnaire پرسشنامه نگرش مدیران نسبت به تنوع فرهنگی ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۵ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (اصلا تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (حضور دانش آموزان از مذاهب مختلف در کنار یکدیگر فرصتی است جهت کارایی فعالیتهای آموزشی.) نگرش مدیران ...