• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا 2011

دانلود پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا 2011 Standard questionnaire پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی ، بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۴۰ گویه و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من طرحی برای مسیر شغلی ام دارم.) برنامه ریزی ...