• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران Standard questionnaire پرسشنامه ارزیابی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده در بازارهای ایران، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۸ گویه، ۲ عامل و ۷ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من دستورها و ...

پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت)

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت) پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت) پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد این پرسشنامه دارای ۸سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (میزان پویایی محصول (عرضه محصولات جدید)در صنعت …. چگونه است؟) به سنجش میزان اشباعیت بازار می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار (صنعت) روایی ابزار جمع آوری داده  اعتبار یا روایی با این مسئله سر و ...