• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سنجش بارشناختی پاس 1994

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش بارشناختی پاس ۱۹۹۴ Standard questionnaire پرسشنامه سنجش بارشناختی توسط پاس در سال ۱۹۹۴ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۴ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت نه درجه­ ای (آسان آسان بود تا بیش از حد سخت بود) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۹ است. با سؤالاتی مانند: (فهم و درک مطالب ارائه شده برای شما چقدر دشوار بود) بار شناختی را می ­سنجد. بارشناختی: نظریه ...