• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد یگانگی فردی – سازمانی اوریلی و همکاران 1991

دانلود پرسشنامه استاندارد یگانگی فردی – سازمانی اوریلی و همکاران ۱۹۹۱ Standard questionnaire پرسشنامه یگانگی فردی- سازمانی، بر پایه مدل اوریلی و همکاران (۱۹۹۱) طراحی شده که شامل معیارهای فردی (۱- دانش ۲- مهارت ها ۳- توانایی ها ۴- ویژگی های شغلی ۵- علائق ۶- شخصیت) و معیارهای سازمانی ( ۱- اهداف ۲- ارزش ها ) می باشد. این مقیاس دارای ۵۳ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای ...