• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد تاثیر عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی Standard questionnaire پرسشنامه تاثیر عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۵ گویه و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (این شرکت سیاست هایی مبنی بر ایجاد ...