• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز

دانلود پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (1986) Standard questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ به منظور ارزیابی دو بعد رشد معنویت: اگاهی از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا طراحی شده است . این نسخه دارای ۶ مقیاس است . پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش ...