• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سنجش حسادت (با تکیه بر منابع اسلامی)

دانلود پرسشنامه سنجش حسادت (با تکیه بر منابع اسلامی) Standard questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون دارای چهل جمله کوتاه پنج‌گزینه‌‌ای است. گزینه «کاملاً موافق» برابر با ۵، «تا حدودی موافق» برابر با ۴، «نه موافق نه مخالف» برابر با ۳، «تا حدودی مخالف» برابر با ۲ و «کاملاً مخالف» برابر با ۱ است. مولفه ها: شناختی، عاطفی، رفتاری هدف: ارزیابی میزان حسادت افراد از سه محور شناختی، عاطفی و رفتاری تعداد ...