• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان نوشته شده توسط آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش توضیحات پرسشنامه این پرسشنامه با توجه به ۵ بعد، آمادگی سازمان را برای استقرار مدیریت دانش در 19 سوال می سنجد. ابعاد مورد سنجش ۱- عامل فرهنگ دانش شامل ۴ سوال ۲ - عامل ساختار سازمانی شامل ۴ سوال ۳ - عامل زیر ساخت IT شامل ۳ سوال ۴ - عامل محتوای تغییر شامل ۳ سوال ۵- عامل پشتیبانی از تغییر شامل ۵ ...