• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان Standard questionnaire پرسشنامه ارزشیابی از اساتید، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۳۰ گویه و ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (بی اهمیت تا بسیار مهم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (شیوه تدریس و به کار گیری روش های مناسب و استفاده از امکانات موجود جهت آموزش) ...