• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم

دانلود پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم Standard questionnaire پرسشنامه مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۲ گویه و ۷ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (به نظر من در این جایی که ما زندگی می ...