• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۲ گویه و ۶ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (شرایط نا مناسب محیطی (عدم تهویه مناسب محیطی ،گرما، سرما، بوی نامطبوع و…)) ...

پرسشنامه استاندارد مهارت ارتباطی

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت ارتباطی Standard questionnaire پرسشنامه مهارت ارتباطی در دانشجویان پرستاری، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۸ گویه و پنج مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در شروع ارتباط خود را به مددجو معرفی می کنم) مهارت ارتباطی را می­ سنجد. مهارت ارتباطی: مهارت های ارتباطی به عنوان یک ...