• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۲ گویه و ۶ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (شرایط نا مناسب محیطی (عدم تهویه مناسب محیطی ،گرما، سرما، بوی نامطبوع و…)) ...