• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش دانشجویان در استفاده از وبلاگ در ارتباطات علمی

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش دانشجویان در استفاده از وبلاگ در ارتباطات علمی Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش دانشجویان در استفاده از وبلاگ در ارتباطات علمی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان در استفاده از وبلاگ های گروهی برای ارتباطات علمی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۴۰ گویه و ۴ عامل و ۱۰ مولفه می باشد و با یک ...