• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل تعیین کننده اجاره بهای مسکن

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل تعیین کننده اجاره بهای مسکن Standard questionnaire پرسشنامه عوامل تعیین کننده اجاره بهای مسکن، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۳۳ گویه و ۱۶ شاخص می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (من برای اجاره واحدی که گرفته ام، مساحت زمین آن را مد ...