• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اثربخشی آموزش های ضمن خدمت

دانلود پرسشنامه استاندارد اثربخشی آموزش های ضمن خدمت Standard questionnaire پرسشنامه اثربخش آموزش های ضمن خدمت پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۰ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (مطالب ارائه شده در ارتباط با شغل من کاربرد دارد) اثربخش آموزش های ضمن خدمت را می­ سنجد. اثربخش آموزش ...