• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی مدیریت فضاهای فرهنگی محلات تهران

دانلود پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی مدیریت فضاهای فرهنگی محلات تهران Standard questionnaire پرسشنامه آسیب شناسی مدیریت فضاهای فرهنگی محلات تهران، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۶ گویه و ۶ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (به نظر من، برنامه ها و طرح های موفقی برای توسعه ...

پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی استقرار و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی استقرار و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات Standard questionnaire پرسشنامه آسیب شناسی استقرار و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که با هدف آسیب شناسی استقرار و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۵ گویه و ۴ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی ...