• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی Standard questionnaire پرسشنامه مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۹ گویه و ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من مدیران این باشگاه به خوبی می دانند که ...