• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی در تدریس

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی در تدریس Standard questionnaire پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۰۹ گویه و هشت مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (هنگام برخورد باهر مسئله، سعی می‌کنم در مورد کلیه راه حل های ممکن آن فکر کنم.) ...