• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه صمیمت

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان مقیاس صمیمت معرفی پرسشنامه صمیمت روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه صمیمیت یک مقیاس 17 سوالی است که برای سنجیدن صمیمت تدوین شده است. این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگتر است که چندین بعد صمیمت را در بر می گیرد. پایایی و روایی مقیاس صمیمت با ضریب آلفای 91/0 تا 97/0 از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است. اطلاعاتی درباره ثبات آزمون ثبت نشده است. هدف: سنجش صمیمیت تعداد سوال: ۱۷ شیوه ...