• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی

دانلود پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی questionnaire standard مقیاس شدت پرخوری: توسط گورمالی، بلک، داستون، رادین برای سنجش شدت پرخوری طراحی شده است. آلفای کرونباخ این مقیاس قبل از درمان ۹۴/۰ و بعد از درمان ۹۲/۰ محاسبه شده است. این مقیاس شامل ۱۴ آیتم ۴ گزینه ای و ۲ آیتم ۳ گزینه ای بوده است. که دامنه آن از خیلی موافق نمره ۴ تا کاملاً مخالف نمره صفرگسترده است. دامنه ...