• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک – مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک – مجله Scirp Forecasting Baltic Dirty Tanker Index by Applying Wavelet Neural Networks نمونه متن ترجمه چکیده شاخص BDTIیک شاخص ارزیابی مهمی دردنیای صنعت ارسال کالای تانکری به شمار می رود.فعالا ن بخش صنعت می توانند منافع بیشماری را کاسب شوند اگر پیش بینی دقیقی از BDTI داشته باشند.اما محدودیت هایی در مدلسازی های سنتی تصادفی و اقتصادسنجی که برای پیش بینی نرخ ...