• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین سرویس دهی آنلاین، اعتماد و قصد خرید مشتریان – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین سرویس دهی آنلاین، اعتماد و قصد خرید مشتریان – مجله امرالد Online servicescapes, trust, and purchase intentions نمونه متن ترجمه چکیده هدف- هدف این مقاله معرفی و بحث راجع به مدل مفهومی قصد خرید، اعتماد و سرویس دهی الکترونیکی می باشد که به محیط های فیزیکی آنلاین متشکل از سه بعد اشاره میکند.. یکی دیگر از اهداف مقاله حاضر، توسعه و گسترش تحقیق موجود درمحیط های خدمات فیزیکی ازطریق پیشنهاد، عملی ...