• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد دلایل رشد مطالبات معوق بانک ها

دانلود پرسشنامه استاندارد دلایل رشد مطالبات معوق بانک ها Standard questionnaire پرسشنامه دلایل رشد مطالبات معوق بانک ها، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 44 گویه و 2 عامل و 6 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من آنچه که باعث شده که مطالبات بانکی ...