• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

طرح درس یک جلسه تربیت بدنی رشته ورزشی تنیس روی میز

دانلود طرح درس یک جلسه تربیت بدنی رشته ورزشی تنیس روی میز موضوع: آموزش سرویس ( سرویس ساده) هدفها: الف) هدف کلی: دانش آموزان با انواع سرویس آشنا شده و بتوانند سرویس ساده را بطور صحیح وبدون خطا اجرا نمایند. ب) هدفهای جزئی: 1- سرویس را تعریف کرده و موارد استفاده آنرا بدانند. ( دانشی ) 2- با انواع سرویس آشنا شده و بدانند سرویس ساده چیست؟ ( دانشی ) 3- طرز اجرای صحیح سرویس ساده را بدانند. ( ...