• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه رضایت مراجع از مشاوره

دانلود پرسشنامه رضایت مراجع از مشاوره (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت مراجع ، یک مقیاس ۸ سؤالی است که به سهولت اجرا و نمره گذاری می شود. این مقیاس برای سنجیدن رضایت مراجع از خدمات مشاوره ای و درمانی تدوین شده است. نمره پرسشنامه رضایت مراجع به سادگی با جمع کردن نمرات تک تک سؤالات بدست می آید. روایی و پایایی پرسشنامه پرسشنامه رضایت با مراجع با نمرات آلفای ۸۶/۰ تا ۹۴/۰ ...