• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقیاس کمرویی استنفورد

دانلود مقیاس کمرویی استنفورد Standard questionnaire شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کم رویی در افراد است. روایی و پایایی در پژوهش نادی نجف آبادی و همکاران (۱۳۹۲) روایی سازه این پرسشنامه ۷۴/۰ بدست آمد و مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ ...