• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه برون سپاری خدمات

دانلود پرسشنامه برون سپاری خدمات پرسشنامه برون سپاری پرسشنامه استاندارد برون سپاری بر مبنای مبانی نظری پژوهش شامل ۲۲ گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه برون سپاری عبارت است تامین خدمات از بیرون سازمان در حالی که درون سپاری معرف تولید کالا یا خدمات با تکیه بر منابع درون سازمان است . به عبارت دیگر ، از نظر آنان برون سپاری به عنوان یک استراتژی مدیریتی تلقی می شود که در نقطه مقابل استراتژی ...