• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد آموزشی

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد آموزشی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد آموزشی، توسط زندی (۱۳۹۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال می باشد و سؤالات به صورت «عالی»، «مطلوب»، «قابل قبول» و «قابل بهبود» است که به ترتیب از ۴ تا ۱ نمره گذاری شده و با سوالاتی مانند (تسلط علمی به محتوای کتاب درسی) به سنجش سنجش عملکرد آموزشی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی روایی ابزار جمع ...