• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان، معین الدین (۱۳۹۰) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (چنانچه نرخ تورم ۲۰% باشد بعد از گذشت چند سال قدرت خرید پول نصف می شود؟ ( قیمتها دو برابر می شود.)) به سنجش سواد مالی دانشجویان می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سواد مالی دانشجویان روایی ابزار جمع ...