• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله رگرسیون لجستیک

دانلود مقاله رگرسیون لجستیک فصل اول: مقدمه ای بر الگوهای خطی تعمیم یافته تحلیل رگرسیونی، فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرهاست. کاربردهای رگرسیون، متعدد است. و تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی و فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی و بیولوژی و علوم اجتماعی صورت می‌پذیرد. در حقیقت تحلیل رگرسیونی ممکن است فن و تکنیکی آماری با بیشترین و وسیعترین کاربرد بین تکنیکهای آماری باشد. منظور از ...