• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله روشهای تشخیص لبه در تصاویر

دانلود مقاله روشهای تشخیص لبه در تصاویر ﭼﮑﯿﺪه: در اﯾﻦ مقاله ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ ,ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ,ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی ,ﮐﺸﺎورزی,ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ,ﻧﺠﻮم و ﻓﻀﺎ,ﻓﻀﺎﻧﻮردی ,ﭘﺰﺷﮑﯽ ,ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﻤﯽ ,ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ,ﺳﯿﻨﻤﺎ ,ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ,اﻗﺘﺼﺎد ,زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد...ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ, ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ...