• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه بورس

پرسشنامه بورس پرسشنامه بورس شامل ۲۰ گویه همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی می باشد . تعریف مفهومی متغیر در یک تعریف عام «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن دادو ستد انجام می گیرد ( منظور از داد و ستد لزوما کالای فیزیکی نیست) گفته می شود(منبع داخل فایل) . مقیاس این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه بورس قابلیت اعتماد یا پایایی ...