• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

چک لیست میلمن

چک لیست میلمن چک لیست میلمن جهت بررسی رعایت اصول ساختاری در سئوالات چند گزینه ای طراحی شده است. این چک لیست دارای ۱۲ سوال است که بر اساس طیف دو گزینه ای با سوالاتی مانند (آیا بخش اعظم اطلاعات در ساقه سوال گنجانده شده است؟)رعایت اصول ساختاری را در سوالات چند گزینه ای بررسی می کند. روایی و پایایی چک لیست میلمن روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و ...