• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999 Standard questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی توسط فرانس و پاورس در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۷۰ گویه و در دو بخش اهمیت و رضایت از ابعاد سلامت جسمانی، روانی – معنوی، اقتصادی- اجتماعی و خانوادگی که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ ...

پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران 36-SF

دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران ۳۶-SF پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران ۳۶-SF ، به منظور بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای ۳۶ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بطور کلی سلامت شما چطور است؟ ) به سنجش کیفیت زندگی بیماران ۳۶-SF می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران ۳۶-SF روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر ...