• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

دانلود مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس کیفیت خدمات (SERVQUAL) توسط Parasuraman، Zeithaml و Berry در سال ۱۹۸۸ ساخته شده است که از ۴۴ گویه ساخته شده است که به منظور سنجش کیفیت خدمات بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، «خیلی ...