• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد آیین نامه پیشرفت تحصیلی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان آیین نامه پیشرفت تحصیلی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 12 گویه و 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (به اعتقاد من این ماده در آیین نامه نیاز به اصلاح دارد که یک دانش آموز اگر بتواند در پایان نوبت ...