• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی Standard questionnaire تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری،اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد (منبع داخل فایل) . تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه در این پژوهش منظور از سبک پاسخگویی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵ گویه ای پرسشنامه می­دهند . روایی و ...